Ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja valsts akciju sabiedrībā “Latvijas Jūras administrācija”.

Jūras vides padome (turpmāk – Padome) ir konsultatīva un koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt jūras stratēģijas izstrādē un īstenošanā iesaistīto valsts pārvaldes un pašvaldību institūciju, biedrību un nodibinājumu, kā arī uzņēmēju un citu interešu grupu (turpmāk – iesaistītās puses) sadarbību un viedokļu saskaņošanu.

Padomei ir šādas funkcijas sekmēt iesaistīto pušu komunikāciju un saskaņotu rīcību jautājumos, kas saistīti ar Jūras vides aizsardzības un pārvaldības likuma mērķu sasniegšanu un īstenošanu; koordinēt jūras stratēģijas izstrādē un īstenošanā iesaistīto pušu sadarbību; izvērtēt ar jūras stratēģijas izstrādi un īstenošanu saistītos dokumentus; sadarboties, izstrādājot pasākumu programmu jūras vides stāvokļa uzlabošanai (turpmāk – pasākumu programma);veicināt ar jūras vides aizsardzību un jūras ilgtspējīgu izmantošanu saistītās informācijas sagatavošanu, kura noteiktā termiņā sniedzama Eiropas Savienības institūcijām, kā arī Helsinku komisijai un Starptautiskajai Jūras organizācijai (IMO) saskaņā ar starptautiskajām konvencijām; informēt plašsaziņas līdzekļus un sabiedrību par aktuālajiem jūras vides aizsardzības jautājumiem, kā arī minētajos jautājumos nodrošināt komunikāciju ar plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrību.

Padomes sastāvā ir ne vairāk kā 20 padomes locekļu: Aizsardzības ministrijas pārstāvis; Ekonomikas ministrijas pārstāvis; Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvis; Satiksmes ministrijas pārstāvis; divi Zemkopības ministrijas pārstāvji (zivsaimniecības un lauksaimniecības jomā); četri Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji; valsts akciju sabiedrības “Latvijas Jūras administrācija” pārstāvis; divi Latvijas Pašvaldību savienības deleģēti Piekrastes pašvaldību apvienības pārstāvji; Latvijas Tranzīta biznesa asociācijas pārstāvis; Latvijas Ostu asociācijas pārstāvis; valsts zinātniskā institūta “Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “BIOR” pārstāvis; divi Vides konsultatīvās padomes pārstāvji; Zivsaimniecības konsultatīvās padomes pārstāvis; Jūrniecības savienības pārstāvis.

Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

Kā strādā jūrniecības pārvalde Latvijā (3. daļa)